Актуальне про права: ви запитували – ми даємо відповіді

Юридичний департамент СПУ як завжди на сторожі прав та свобод студентів КНУ. Дякуємо всім, хто звернувся до нас за правовою допомогою. Деякі питання надходили до нас кілька разів, а тому ми вирішили опублікувати їх, щоб кожен дізнався важливу й актуальну інформацію. So, let’s read – it’s worth it.

 • Чи мають право викладачі знімати/додавати бали або оцінювати відвідування лекцій?

Відповідно до пункту 9.3.5. “Положення про організацію навчання в КНУ” (див. вкладення) від 2018 року “відвідування навчальних занять і проходження передбачених Освітньою програмою практик є обов’язковим для здобувача освіти“, а отже відвідування лекцій є обов’язковим.

Ми часто бачимо, що наші колеги-студенти нехтують відвідуванням лекцій. А шкода. По-перше, тому що втрачають важливі знання, а по-друге, тому що порушують правила.

Також відповідно до “Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” від 2010 року (див. вкладення) “Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів” (пункт 2.1.1.). Отже, під час проведення лекцій може бути проведено захід контролю якості освіти.

Пункт 9.10.1. “Положення про організацію навчання в КНУ” серед підстав притягнення студентів до відповідальності встановлює невиконання вимог освітньої програми (індивідуального навчального плану), порушення академічної доброчесності, невиконання вимог договору/угоди про навчання.

Пункт 9.10.2. “Положення про організацію навчання в КНУ”. Види відповідальності здобувачів освіти за невиконання своїх обов’язків і зобов’язань, а також порядок притягнення їх до відповідальності визначають закони України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, регуляторні акти Міністерства освіти і науки України, Статут та інші нормативно-правові акти Університету, а також договір/угода про навчання. Зокрема:

 1. Зауваження;
 2. Попередження;
 3. Догана;
 4. Скасування результатів оцінювання;
 5. Позбавлення академічної стипендії;
 6. Позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання;
 7. Позбавлення права на проживання у гуртожитку;
 8. Підрахування з Університету (за невиконання індивідуального навчального плану, порушення умов договору/контракту, академічної доброчесності та в інших випадках, що передбачені законодавством);
 9. Інші види відповідальності, що затверджені Вченою Радою Університету за погодженням з органами самоврядування здобувачів освіти.

Отже, за невідвідування лекцій можуть бути передбачені вказані вище заходи відповідальності.

Стосовно оцінювання власне відвідування лекцій, то воно не передбачається вказаними актами. Особливості оцінювання залежать також від конкретної дисципліни. (http://www.chem.univ.kiev.ua/ua/teaching_resources/learning_programs/ – навчальні програми).

Стосовно зменшення кількості балів за невідвідувані лекції, то це не відповідає загальним засадам оцінювання навчального процесу, оскільки бали нараховуються за конкретний навчальний здобуток. Якщо здобувач оцінювання з оцінкою погодився, то вона вже є остаточною. Поточне оцінювання та результати поточного оцінювання знань і навичок студентів за семестр і (або) за кожний змістовий модуль (ЗМ) проставляються у «Журналі обліку успішності студентів». (пункт 3.4. “Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”). Рекомендуємо слідкувати за вашими балами після кожного оцінювання. Подальше регулювання навчального процесу здійснюється відповідно до конкретної навчальної програми, рішень кафедри та викладача.

 • Чи маю я право на отримання соціальної стипендії, якщо я є сином учасника бойових дій, але не в ООС/АТО?

Відповідно до частини 5 статті 26 Закону України “Про вищу освіту” (додається посилання) “розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України”. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (посилання додається)  затверджено “Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”.

Відповідно до підпункту 4.5 «Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”».

Отже, Ви маєте право на соціальну стипендію за таких умов:

 1. Ви не перебуваєте в академічній відпустці.
 2. Вам не виповнилося 23 роки.
 • У мене статус сироти, зробили зміну в законі про житло для дітей сиріт, а саме: країна буде платити 50% за житло, а решту сироті дають в кредит. Як мені цим скористатися?

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а саме статті 8, право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Відповідно до пункту 3 НАКАЗУ №85-32 ВІД 08.02.2017р. «Про оплату за користування гуртожитками університету», студенти-сироти, які знаходяться на повному державному забезпеченні, проживають в гуртожитках Університету безкоштовно. Якщо ви не проживаєте в гуртожитку безкоштовно, рекомендуємо вам звернутись до Дирекції студмістечка КНУ ім. Тараса Шевченка, що знаходиться у гуртожитку №6 за адресою вул. Ломоносова, 59. Крім того, рекомендуємо вам звернути увагу і на інші пільги, які передбачені для дітей-сиріт, зазначені у ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та ПКМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

https://studmisto.knu.ua/management/documents/orders/262-nakaz-85-32-vid-08022017r-pro-oplatu-za-korystuvannia-hurtozhytkamy-universytetu

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#n100

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-п.

Незабаром опублікуємо ще більше корисної інформації. Якщо ж Ви хочете отримати a piece of advice, тоді швидше заповнюйте форму , а ми якомога швидше дамо відповідь.

Comments are closed.